Władze spółki

I. Zgromadzenie Wspólników

1.1 Wspólnicy

Jedynym wspólnikiem Spółki jest gmina Sokółka, której prawa są wykonywane przez Burmistrza miasta Sokółka.

1.2 Kompetencje

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy stanowienie o całokształcie działalności spółki a w szczególności:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
3. udzielani władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,
4. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
5. decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
6. uchwalenie Regulaminów: Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
7. postanowieni co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
8. tworzenie funduszy celowych,
9. zdobycie nieruchomości,
10. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu członków Rady Nadzorczej,
11. zdobycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
12. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
13. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,
14. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.

II. Rada Nadzorcza

2.1 Skład

a) Mielniczek Jerzy – Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) Wójcik Nikitiuk Iwona Joanna – członek

2.2 Kompetencje

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,
2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3. badanie corocznych sprawozdań Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
4. składnie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków i przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
5. powoływanie, odwoływanie i nawiązanie stosunku pracy lub kontraktu z członkami Zarządu,
6. rozwiązywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki, sporów między Spółką a członkami Zarządu oraz między Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników.

III. Zarząd

3.1 Skład

Łazarewicz Jerzy – Prezes

3.2 Kompetencje

1.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których Kodeks Spółek Handlowych i Akt założycielskich Spółki nie zastrzegają dla innych organów.
2.Zarząd Spółki może ustanowić prokurenta ( prokurentów ).
3.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań uprawnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
4.Do szczególnej kompetencji Zarządu należą sprawy dotyczące nabywania nieruchomości za za zgodą Rady Nadzorczej.