Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mpec-sokolka.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.10.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada wersji w języku migowym ze względu na opracowanie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • część plików została opracowana i opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • w niektórych treściach kontrast między kolorem tekstu linku a jego tłem może być niewystarczający, w zależności od poziomu standardu WCAG

 • nie wszystkie treści są dostępne przy użyciu klawiatury,

 • część odnośników i obrazków nie posiada podpowiedzi słownej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostępne w danej przeglądarce klienta oraz systemie operacyjnym. Poniżej podano wykaz podstawowych skrótów:

 • TAB – przejście do kolejnego element strony

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu strony

 • HOME – przejście na początek strony

 • END – przejście na koniec strony

 • PGDN – przewijanie w dół strony internetowej

 • PGUP – przewijanie w górę strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej (lub niektórych jej treści) prosimy o kontakt, dzwoniąc na numer telefonu: 85 711 27 71.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można kierować do Spółki metodą tradycyjną na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres email: mpec@sokolka.com.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Inne oświadczenia

Planujemy wdrożyć nową wersję serwisu internetowego dostosowanego do standardów WCAG 2.1.

Raport o stanie zapewniania dostępności MPEC w Sokółce

Raport o stanie zapewniania dostępności MPEC w Sokółce – Wydruk zgodny ze wzorem

Raport o stanie zapewniania dostępności MPEC w Sokółce – Wydruk w formie dostępnej