Przyłącz się do sieci

Poniżej przedstawiamy tryb postępowania prowadzący do podpisania umowy na dostawę energii cieplnej.

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego. Sprawy związane z przyłączeniem się do sieci załatwiane są w siedzibie firmy przy ul. Kołłątaja 55 w Sokółce.

2. W oparciu o złożony wniosek zostają wydane warunki przyłączenia (max. 30 dni) oraz projekt umowy przyłączeniowej, które to dokumenty są przedłożone przyszłemu odbiorcy Wydane warunki techniczne są ważne dwa lata.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po ustaleniu zakresu prac objętych umową przez strony następuje jej podpisanie.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej. W oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia zawarte w umowie zostaje wykonana dokumentacja techniczna.

5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej. Uzgodnienia dokumentacji technicznej są dokonywane w siedzibie M.P.E.C. w Sokółce Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestor lub M.P.E.C. w Sokółce Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt umowy. Inwestor lub M.P.E.C. w Sokółce Sp.
z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

8. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazanie do eksploatacji. Zgłoszenie do Działu Technicznego zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokółów odbiorów częściowych robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.

9. Złożenie zlecenia na dostawę mocy i energii cieplnej. Druk zlecenia możecie Państwo otrzymać w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta (ul. Kołłątaja 55 w Sokółce).

10. Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej W oparciu o złożone zlecenie Spółka przedkłada Odbiorcy umowę sprzedaży energii cieplnej.

Wniosek do pobrania